شرکت پارس گواه گستر

ماموریت ها و خط مشی ها

ماموریت و خط مشی پارس گواه

 ماموریت اصلی شرکت بازرسی پارس گواه(PARS Cert. Co)کنترل، بازرسی و گواهی محصولات ارگانیک، طبیعی و گلوبال گپ برای “سلامتی پایدار در ایران بزرگ” است.

برای انجام این مهم و خدمت رسانی در شان  ایران بزرگ شرکت بازرسی پارس گواه (PARS‌‌‌ Cert. Coبرنامه  کاری خود را در مقیاس بین الملل تعریف و  تمامی الزامات ملی و بین المللی را  رعایت کرده و چشم انداز و خط مشی های خود را بر این اساس تبیین نموده است.