شرکت پارس گواه گستر

مستندات ملی

مستندات ملی

گواهی نامه ها در سطح ملی با توجه به استاندارد مورد نظر و با درنظرگرفتن نوع-طبقه بندی تولیدات تقسیم بندی می شود.

در بخش محصولات حاصل از کشاورزی ارگانیک ، پس از ثبت پروژه و متعاقبا” طی مراحل کنترل ، بازرسی و ارزیابی ، صدور گواهینامه ارگانیک برای کلیه محصولات امکان پذیر خواهد بود. البته پوشش گواهی نامه صادره میتواند “زنجیره تولید تا عرضه” یا بخشی از آن را در برگیرد. این محصولات ارگانیک براساس الزامات مندرج در استاندارد ملی ارگانیک ایران (ISIRI-11000) گواهی شده و امکان لیبل گذاری و عرضه “تنها” در بازار داخلی ایران را با عنوان “ارگانیک” خواهند داشت.

در بخش محصولات حاصل از عملیات خوب کشاورزی (سالم) ، پس از ثبت پروژه مراحل کنترل ، بازرسی و ارزیابی براساس چک لیستهای مربوطه قابل انجام و نتیجتا” صدور گواهی نامه “محصولات سالم” صرفا برای بخش تولید قابل انجام است. این محصولات سالم ، براساس الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران گپ (ISIRI-14881&14889) گواهی شده و امکان برچسب گذاری و عرضه بخصوص از طریق فروشگاه های زنجیره ای را خواهند داشت.

داشتن گواهینامه های معتبر گامی مطمئن در راستای اعتماد سازی در مسیر توسعه تولید تا عرضه محصولات ارگانیک و سالم خواهد بود.