شرکت پارس گواه گستر

گروه پارس گواه

گروه پارس گواه

شرکت بازرسی پارس گواه گستر با نام اختصار شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) شناخته‌ می‌شود.

از آنجا که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیِ در حال همکاری بخصوص عزیزان دارنده هرگونه گواهی‌نامه از شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) عضوی محترم از خانواده بزرگ “پارس‌گواه ” هستند، به همین دلیل این مجموعه فقط در قالب یک شرکت نبوده و نام “‌گروه‌پارس‌گواه‌” برآن نهاده شده‌است. بدین ترتیب تمامی دارندگان گواهی نامه از “گروه‌پارس‌گواه” نمایندگان محترم این مجموعه در داخل و خارج از مرزهای ایران بزرگ هستند و از هرگونه امکانات ممکن برای “گروه‌پارس‌گواه” نیز برخوردار می باشند .

بودند و همچنان هستند افرادی که تا به امروز در پوستین وطن دوستی و در لوای عمل خیر برای هموطن ، سهوا” یا عمدا” کاری جزء فرصت سوزی ، واگرایی و ضرر به تولیدکنندگان ارگانیک-سالمِ این مرز و بوم انجام نداده اند ! به همین دلیل “گروه‌پارس‌گواه” بعنوان عضوی از خانوادۀ ایران بزرگ و با کمک خداوند منّان ، همواره در چارچوب قوانین و با پرهیز از هرگونه شعارهای توخالی و فرافکنی ، عملا” در تلاش برای ارتقاء جایگاه کشور عزیزمان در زمرۀ یکی از برترین کشورهای تولیدکننده محصولات ارگانیک-سالم می باشد و خواهد بود ؛ انشاءالله