شرکت پارس گواه گستر

آموزش های تخصصی

آموزش های تخصصی

در تاسیس شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) بدور از هرگونه تعصبات کورکورانه و با برنامه ریزی متکی بر واقعیت ، یکی از اساسی ترین رسالتهای مدنظر بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد ایرانیِ آموزش دیده براساس استانداردهای روز بین المللی بوده است که خوشبختانه تا کنون تنها به یاری خداوند و با کار مستمر، این مهم محقق شده است.

آموزش های تخصصی و بروز نگه داشتن تیم فنی از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در چارت سازمانی بخشی مجزا بنام “واحد آموزش” را در زیرمجموعه مدیریت فنی تعریف کرده است که مراحل آموزشی و بروز نگه‌داشتن سطح فنی پرسنل مربوطه با اطمینان خاطر بانجام برسد.

تقسیم بندی آموزش های تخصصی

آموزش های تخصصی بطور کلی در دو بخش داخلی و بین المللی و مشتمل بر دوره های تئوری و آموزش‌های عملی در سایت تقسیم بندی می شود . در طول سال جندین دوره آموزش های تخصصی داخلی و ارزیابی سطح فنی بازرسان صورت می گیرد تا الزامات نظامنامه کیفیت در مورد کلیه پرسنل رعایت گردد. همچنین در طول سال حداقل یک بار آموزش های تخصصی بین المللی با مشارکت شرکت BCS آلمان در حال برگزاری می باشد. کلیه دوره های آموزشی تخصصی تحت نظارت مدیر کنترل کیفیت و مدیرفنی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) برگزار و در سوابق ثبت می گردد.

خروجی این فرآیند زمان بر و نسبتا” پرهزینه ، بازرسان تاییدشده برای بازرسی در سطوح ملی و بین‌المللی است که بخشی مهم از بدنه فنی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) را تشکیل می دهند.

مطمئنا” رسیدن به سطحی که بتوانیم تنها از نیروی تخصصی و بازرسان ایرانی استفاده کنیم نیازمند صبر، کار مستمر و برنامه ریزی مدون می باشد که این امر بعنوان یکی از اصولی ترین باورها در تمام سطوح شرکت بازرسی پارس گواه‌ (PARS Cert. Co) در حال پیگیری و انجام است.

با توجه به امکانات موجود ، سابقه حرفه ای و منش تعامل گرایانه شرکت بازرسی پارس گواه ، امکان برگزاری دوره های عمومی و مشترک برای علاقمندان و پرسنل فنی سایر شرکتهای بازرسی نیز پس از هماهنگی لازم امکان پذیر است.