شرکت پارس گواه گستر

کنترل

کنترل

کنترل بعنوان اولین  اقدام از مجموعه فرآیندهای بازرسی براساس هریک از استانداردها یا قوانین ملی-بین المللی نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارد.

در شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) پایه‌گذاری کلیه اقدامات کیفی و فنی براساس الزامات استاندارد 17020 و قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) بنا نهاده شده‌است لذا پس از دریافت تقاضای بازرسی و سایر مدارک اولیه از سوی متقاضیان ، پروژه مربوط رسما” تحت کنترل شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) قرار گرفته و کلیه اقدامات مربوطه به بررسی و ثبت شرایط پروژه انجام می‌گیرد.

تحت کنترل قرارگرفتن هر پروژه به معنیِ قبول شرایط بازرسی و الزامات استاندارد یا قانون درخواستی خواهد بود.