شرکت پارس گواه گستر

فعالیت ها

فعالیت ها

فعالیتهای شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در بخش های ملی -بین المللی و براساس استانداردها و قوانین درخواستی می تواند بخشی یا تمامی مواد زیر را در بر گیرد.

  • کنترل
  • بازرسی
  • آنالیز
  • ارزیابی
  • صدور گواهینامه
  • آموزش های تخصصی