شرکت پارس گواه گستر

نمونه برداری

نمونه برداری

معمولا در بازرسی های مختلف ، انجام نمونه برداری از محصولات ، برگ ، شاخه‌ و تنه ، خاک ، آب و … براساس نظر بازرس یا براساس اقدامات پیشنهادی ثبت شده در گزارش بازرسی قبلی بایستی به انجام برسد.

هرگونه نمونه برداری می بایست طبق الزامات استاندارد درخواستی و پروتکل داخلی نمونه برداری شرکت بازرسی به انجام برسد. براساس پروتکل نمونه برداری شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) هر نمونه برداشته شده بایستی در حضور مالک پروژه یا نماینده ایشان و طبق کد مربوطه ثبت و چک لیست نمونه برداری توسط بازرس و مالک پروژه یا نماینده ایشان امضاء گردد.

سپس واحد بازرسی از طریق یکی از دفاتر شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) نمونه را بهمراه فرم درخواست آنالیزهای مورد نظر به آزمایشگاه دارای تاییدصلاحیت براساس استاندارد 17025 ارسال می‌نماید. پس از دریافت نتایج ، مستندات به واحد ارزیابی جهت بررسی و ثبت در پرونده تحویل می گردد.