شرکت پارس گواه گستر

استقلال و بی طرفی

استقلال، بی طرفی و رازداری

پای بندی به اصول حرفه ای بخصوص رعایت کلیه مفاد استاندارد 17065 (Guide 65) از خطوط قرمز شرکت بازرسی پارس گواه‌ (PARS Cert. Co) می باشد.

کلیه کارکنان شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) از هرگونه فشار تجاری، مالی وغیره که ممکن است بر داوري آنها تاثیر گذارد به دور می‌باشند. به منظور حصول اطمینان از اینکه افراد یا سازمانهاي خارج  از سازمان بازرسی کننده نتوانند بر نتایج بازرسی هاي انجام شده تاثیر بگذارند کلیه اقدامات و نتایج آنها صرفا” طبق روشهاي اجرایی و فرآیندهای مستند به کارگرفته می شوند .

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) و کلیه کارکنان آن که مسئول انجام بازرسی هستند به هیچ وجه طراح ، تولیدکننده ، تأمین کننده ، نصب کننده ، خریدار ، مالک ، استفاده کننده ، نگهدارنده اقلام مورد بازرسی و یا حتی نماینده مجاز هیچ یک از طرفها نمی باشند.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) درباره اطلاعات بدست آمده در جریان فعالیتهاي بازرسی رازدار بوده و حفاظت ازحقوق مالکیت جزء اصلی خط مشی شرکت می باشد.