شرکت پارس گواه گستر

محصولات طبیعی

محصولات طبیعی

عموما” در طبقه بندی کلی ، محصولات طبیعی بین محصولات ارگانیک و محصولات سالم قرار می گیرند. بدین ترتیب است که این محصولات را عاری از بقایای مواد شیمیایی مصنوعی و حاصل تولید درمناطق طبیعی و دست نخورده (از نظر ورود تکنولوژی بیرونی ) مانند مراتع ،جنگل ها ، دیمزار ها و یا مزارع مشخصی می شناسیم که به دلیل شرایط خاص اقلیم و اکولوژی منطقه در طول سال ها ی مدید و به صورت سنتی ، در تولید آنها از هیچ گونه نهاده های شیمیایی استفاده نشده است .

در استانداردها و قوانین ارگانیک نیز بخشی هایی به محصولات طبیعی با قابلیت دریافت گواهی نامه ارگانیک اختصاص داده شده است. بعنوان مثال در قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) محصولات طبیعی ارگانیک با عنوان “Wild collection products” مطرح و به تفسیر به شرایط و نحوه گواهی این محصولات در قالب “محصولات ارگانیک” پرداخته شده است.

خدمات رسانی در حوزه ارگانیک تخصص اصلی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) می باشد و این شرکت طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور‌گواهی‌نامه را براساس استانداردها و قوانین ارگانیک در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم نموده است.