شرکت پارس گواه گستر

انجمن ها و تشکل ها

انجمن ها و تشکل ها

از آنجا که پای بندی به اصول حرفه ای بخصوص رعایت کلیه مفاد استاندارد 17065 (Guide 65) از خطوط قرمز شرکت بازرسی پارس گواه‌ (PARS Cert. Co) می باشد لذا این شرکت با رعایت احترام کلیه عزیزان و حتی به قیمت چشم پوشی از گسترش برخی فعالیت های در دست اقدام (!) ، هرگونه همکاری یا عضویت منجر به تداخل منافع را نمی تواند بپذیرد !

البته حضور و فعالیت انجمن ها و تشکل های فعال در امور مربوط به محصولات ارگانیک-سالم جزء‌‌لاینفک و لازم در توسعه زنجیره تولید تا عرضه اینگونه محصولات در هر کشوری محسوب می گردد، به همین دلیل شرکت بازرسی پارس گواه‌ (PARS Cert. Co) نیز با با رعایت اصول مندرج در فوق و با کمال میل هرنوع همکاری اصولی در جهت پشتیبانی و کمک به توسعه و تکامل زنجیره تولید تا عرضه محصولات ارگانیک-سالم را بعنوان یک وظیفه حرفه ای در دستور کار خود قرار داده است.