شرکت پارس گواه گستر

ارزیابی و بازبینی

ارزیابی و بازبینی

پس از اجرای کامل عملیات بازرسی ، گزارش بازرسی بهمراه نتایج آنالیزهای انجام شده (در صورت نیاز) بایستی توسط مسئول واحد بازرسی به واحد ارزیابی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) تحویل گردد. در واحد ارزیابی کلیه مستندات پروژه و گزارش بازرسی ارسالی توسط یک ارزیاب مجرب بررسی و عدم انطباق ها و نتایج ثبت شده توسط  بازرس با شرایط پروژه و الزامات استاندارد یا قانون درخواستی مطابقت داده می شود. در صورت نیاز به توضیحات یا سایر مدارک ، ارزیاب موارد مورد نظر را به واحد بازرسی اعلام می نماید و پس از تکمیل پرونده ، نتیجه نهایی ارزیابی به مدیر فنی اعلام و متعاقبا” پس از تایید ، به واحد صدور گواهینامه ارسال می گردد.

ارزیابی کامل و متمرکز در اعلام نتایج نهایی صدور و عدم صدور گواهینامه ها از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین دلیل شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در چارت سازمانی بخشی مجزا بنام “واحد ارزیابی” را در زیرمجموعه مدیریت فنی تعریف کرده است که کلیه مراحل ارزیابی پروژه ها با دقت کامل و تحت نظارت مستقیم مدیرفنی بانجام برسد.

اجرای کامل این مرحله به نیروهای فنی مجرب و سرمایه گذاری مستقل نیاز دارد ولی این واحد هزینه بر ، خروجی بسیار مهمی به عنوان “اطمینان از عملکرد” را بهمراه خواهد داشت. به همین دلیل به همین دلیل شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) از هیچ گونه دقت عمل و سرمایه گذاری در این راه مضایقه نمی نماید و با اطمینان کامل از پروژه های تحت کنترل تا گواهی خود دفاع می کند !