شرکت پارس گواه گستر

گواهینامه ملی

گواهینامه و مجوزهای ملی پارس گواه

صلاحیت کلیه شرکتهای بازرسی بایستی توسط یک نهاد رسمی تایید اعتبار بررسی ، ارزیابی و نهایتا” پس از دریافت گواهینامه تایید صلاحیت فعالیت خود را آغاز نمایند ، درغیراینصورت شروع فعالیت به هر عنوان غیرقانونی خواهد بود !

در ایران “مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران -NACI “ بعنوان نهاد عالی تایید صلاحیت با سالها سابقه عضویت رسمی در “دیوان بین المللی تاییدصلاحیت – IAF “ ، تنها نهاد رسمی تایید صلاحیت ملی می‌باشد.

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در سطح ملی ، بعنوان اولین شرکتی است که موفق به دریافت همزمان دو گواهینامه تایید صلاحیت در زمینه های بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم(عملیات خوب کشاورزی) از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران – NACI شده است.