شرکت پارس گواه گستر

زنجیره فرآوری تا عرضه

زنجیره فرآوری تا عرضه

پس از تولید محصولات به روش “کشاورزی ارگانیک” ، بخش فرآوری تا عرضه تشکیل‌دهنده حلقه‌های بعدی از زنجیره تولید تا عرضه محصولات ارگانیک  می باشد که از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

کلیه بخش های تشکیل دهنده زنجیره تولید تا عرضه محصولات ارگانیک بایستی توسط یک نهاد رسمی بازرسی-گواهی کننده و مطابق با یکی از استانداردهای معتبر ارگانیک در سطح ملی یا بین المللی تحت کنترل ، بازرسی وگواهی قرار گرفته باشد. به همین دلیل در صورتیکه بخش های تولید ، فرآوری و عرضه محصولات ارگانیک توسط دو یا چند واحد عملیاتی مدیریت و اجرا می گردد ، کلیه این واحدها به طور مجزا بایستی دارای گواهی نامه معتبر ارگانیک باشند تا امکان عرضه آن محصولات با عنوان ارگانیک میسر شود.

در صورتیکه حتی یک بخش از زنجیره تولید تا عرضه محصولات ارگانیک فاقد گواهی نامه معتبر ارگانیک بوده باشد ، عرضه آن محصولات با عنوان ارگانیک امکان پذیر نبوده و کلیه قوانین ملی و بین المللی از عرضه آن جلوگیری خواهند نمود !

بخش های فرآوری شامل فرآوری ، بسته بندی ، برچسب گذاری و نگهداری می باشد که ممکن است توسط یک  واحد یا چند واحد بانجام برسد. در این مورد نیز انجام عملیات کنترل  و بازرسی تا صدور گواهینامه معتبر ارگانیک توسط یک نهاد رسمی بازرسی-گواهی کننده جز آلزامات تمامی استانداردها و قوانین معتبر ارگانیک در سطح ملی و بین المللی می باشد.

 

برچسب گذاری

برچسب گذاری محصولات ارگانیک آخرین بخش قبل از عرضه مخصولات ارگانیک را به خود اختصاص می دهد. این بخش شاید به نظر بسیار ساده و کم اهمیت جلوه کند ولی کوچکترین اشتباه یا مغیایرت در نجوه برچسب گذاری محصولات ارگانیک منجر به خسارات غیرقابل جبران به کلیه حلقه های زنجیره تولید تا عرضه آن محصولات خواهد شد !

برچسب گذاری براساس استانداردها و قوانین ارگانیک در سطح ملی و بین المللی متفاوت است و براساس استاندارد یا قانون مربوطه ، نشان یا لوگوی ارگانیک آن الزاما” بایستی استفاده شده باشد. در سطح ملی و براساس الزامات استاندارد ملی ارگانیک ایران (ISIRI-11000) ، استفاده از “نشان ملی ارگانیک ایران” بعنوان یکی از الزامات در پیوست “پ” این استاندارد مطرح شده است و با این اقدام ، خوشبختانه از وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی توسط برخی گروه ها که گاها” با معرفی نشان های متفرقه سعی در انحصار بازار محصولات ارگانیک را داشته‌باشند ، گرفته شده است. براین اساس ، کلیه محصولات ارگانیک برای عرضه بایستی حتما” دارای شرایط خاص و گواهی نامه معتبر بوده و ضمنا” جهت عرضه ، برچسب گذاری طبق قوانین داخلی یا بین المللی ارگانیک الزامی می‌باشد. در سطح بین المللی و براساس الزامات قانون ارگانیک اتحادیه اروپا(EU) ، برنامه ملی ارگانیک آمریکا(NOP) واستاندارد کشاورزی ارگانیک ژاپن(JAS) استفاده از لوگوهای بین المللی این استانداردها و قوانین اصلی ارگانیک الزامی می باشد.

خدمات رسانی در حوزه ارگانیک تخصص اصلی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) می باشد و این شرکت طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور‌ گواهی‌نامه را براساس استانداردها و قوانین ارگانیک در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم نموده است.