شرکت پارس گواه گستر

نهاده های مجاز

نهاده های مجاز

پس از تولید محصولات به روش “کشاورزی ارگانیک” در حوزه کشاورزی ارگانیک ، استفاده از نهاده های کشاورزی در طول دوره تولید یا هرگونه افزودنی ها در مراحل فرآوری تا عرضه محصولات ، بایستی مطابق با الزامات مندرج در استانداردها و قوانین ارگانیک مورد نظر صورت پذیرد . به طور معمول ، کلیه استانداردها و قوانین ارگانیک لیستی از نهاده‌ها و افزودنی‌های مجاز را برای اطلاع تولیدکنندگان منتشر می سازند.

مطلع ساختن نهاد بازرسی و گواهی کننده ، دریافت مجوز و ثبت نهاده ها و افزودنی های مورد نظر جزءِ الزامات هر یک از استانداردها و قوانین ارگانیک می باشد. به هر صورت ، در زمان انتخاب و قبل استفاده از هرگونه نهاده یا افزودنی ، بایستی مطابقت آن با الزامات مندرج در استاندارد یا قوانین ارگانیک مربوطه توسط تولیدکننده و همچنین نهاد بازرسی و گواهی کننده به انجام برسد.

در این باره به مثالی از نحوه انتشار لیست نهاده ها و افزودنی های مجاز در قوانین و استانداردهای معمول در ایران پرداخته شده است ؛

 

  – در قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) ، لیست نهاده های مجاز در بخش پیوست دوم (Annex II) قرار دارد و اطلاعات مورد نیاز را در جداول جداگانه تشریح نموده است.

 

  – استاندارد ملی ارگانیک ایران (ISIRI-11000) منطبق با قانون ارگانیک اتحادیه اروپا (EU) ، در پیوستهای “الف” و “ب” لیست نهاده ها و افزونی های مجاز را به تفسیر آورده است.

 

سایر نهاده ها اعم از انواع کودها ، سموم و … که در لیست استانداردها یا قوانین ارگانیک نیامده است بایستی از یک نهاد بازرسی-گواهی کننده دارای تاییدصلاحیت ، “گواهینامه انطباق” دریافت نموده باشد. براساس کلیه استانداردها و قوانین ملی-بین المللی ، بررسی و صدور گواهینامه های انطباق برای نهاده های مجاز در کشاورزی ارگانیک فقط و فقط در حوزه اختیارات و وظایف شرکتهای بازرسی-گواهی می باشد و هرگونه ادعا از سوی سایرین (تولیدکنندگان نهاده ها ، انجمن ها ، تشکل‌ها و …) غیرقابل استناد و فاقد هرگونه اعتبار خواهد بود.

به هرحال شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) به کلیه عزیزان تولیدکننده پیشنهاد می‌نماید تا قبل از هرگونه استفاده از نهاده ها و افزودنی های مورد نیاز ، رسما” مجاز بودن آن را از واحد‌فنی این شرکت بازرسی استعلام فرمایند.