شرکت پارس گواه گستر

تعریف کشاورزی ارگانیک

تعریف کشاورزی ارگانیک

همانطور که مشخص است در کشاورزی ارگانیک استفاده از هرگونه نهاده های شیمیایی غیرمجاز بوده و برای نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه مربوطه تقاضای آنالیز جهت اندازه گیری عناصر فلزی سنگین و باقیمانده سموم دفع آفات کشاورزی با پایه شیمیایی (از انواع مختلف آفت کش ، قارچ کش و …) متداول‌ترین آزمایشات می باشد.