شرکت پارس گواه گستر

عملیات خوب کشاورزی

عملیات خوب کشاورزی

در عملیات خوب کشاورزی (G.A.P) استفاده از هرگونه نهاده ها حتی شیمیایی مجاز می باشد ولی میزان ، زمان و رعایت دوره کارنس سموم مورد استفاده بایستی به دقت رعایت و ثبت گردد.

انجام بموقع و ثبت کامل کلیه عملیات کشاورزی در طول دوره های مختلف تولید از آماده‌سازی بستر تا کاشت، داشت و برداشت جزء الزامات استانداردهای ملی -بین المللی عملیات خوب کشاورزی (G.A.P)  می باشد.

 

*) دوره کارنس ؛ حداقل دوره زمانی است که باید از هنگام سمپاشی بگذرد تا آن سم در گیاه تجزیه شده و محصول قابل خوردن باشد.